Bilda – i mötet med asylsökande


Bilda är en viktig resurs för församlingar som vill jobba med flyktingar. De har stor kunskap och erfarenhet av verksamhet med asylsökande och de erbjuder utbildningar, material och bidrag för särskilda verksamheter.

Så här beskriver Bilda själva hur man kan hålla studiecirklar med asylsökande för språkträning och hur Bilda kan bidra:

Allt fler asylsökande kommer till vårt land för att få en fristad undan krig och förföljelse. Språket är nyckeln till integration i det nya landet. Asylsökande är inte berättigade till SFI (Svenska för invandrare) förrän de fått uppehållstillstånd, vilket numera uppskattas ta minst ett år.
 Det innebär en lång väntan i sysslolöshet som kan vara väldigt påfrestande både fysiskt och psykiskt. Det är under den här tiden, innan SFI, som studieförbunden har möjlighet att komma in.

Studieförbundet Bilda vill tillsammans med sina medlemsorganisationer och samarbetspartner anordna en verksamhet där folkbildningstanken är tydlig. Det innebär att verksamheten styrs av deltagarnas behov, inte av en läroplan. Därför arbetar vi med asylsökande, inte för. Man skall inte vara ett objekt för någons utlärande utan uppmuntras till att själv aktivt lära sig. Att lära sig av, och tillsammans med, andra.

Verksamheten handlar om vardagssvenska, alltså svenska man har nytta av i sin vardag. Genom att utifrån deltagarnas behov träna vardagssvenska lär man sig samtidigt om det svenska samhället. På så sätt påskyndas en framtida etablering i samhälls- och arbetslivet för dem som beviljas uppehållstillstånd.

Studieförbundet Bilda arbetar med hela människan i fokus och bygger verksamheten på möten mellan människor där nya kunskaper och kompetenser får utvecklas. Vi vill fokusera på möjligheter och nycklar till det svenska samhället.

Du hittar mer information om vad Bilda har på gång på Bildas hemsida.

Bilda