Konvertiter i asylprocessen

Utbildningsdag torsdag 21 september i Jönköping

Välkommen till en högaktuell utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen, arrangerad av Sveriges Kristna Råd. Utbildningen riktar sig främst till präster och pastorer och andra i lokala kyrkor som möter personer som vill konvertera till kristendomen under asylprocessen. Hittills har tio utbildningar ordnats runt om i landet och responsen har varit mycket positiv. Denna gång ordnas utbildningen i Jönköping tillsammans med Jönköpings ekumeniska samarbetsråd och studieförbundet Bilda.

Att konvertera till en ny religion är en komplex och inte sällan omfattande process som kräver eftertanke och reflektion. Att möta en person som under asylprocessen önskar konvertera till kristendomen kan vara en utmanande och svår uppgift. Denna  utbildningsdag är tänkt att ge dig som präst, pastor eller annars engagerad redskap och vägledning kring konvertering, särskilt om den som konverterar vill åberopa sin konversion som asylskäl.

Synen på konversion varierar inom SKR:s medlemskyrkor och därför kommer dagen att inledas med en kort reflektion kring olika teologiska utgångspunkter. Fokus för denna utbildningsdag ligger dock på de gemensamma utmaningar som vi möter och hur vi som kyrkor, trots våra olika förhållningssätt, kan förhålla oss till existerande praxis i  asylprocessen. En kort beskrivning av den svenska asylprocessen kommer att ges. Sedan kommer svensk utlänningslagstiftning och praxis kring konvertering i asylprocessen att presenteras. Vi kommer även att titta närmare på en del konkreta fall och dela med oss av goda råd. En representant från Migrationsverket kommer att finnas på plats.

Anmälan

Anmälan senast 13 september.
Kostnad: 500 kr inklusive fika och lunch.
Resa och eventuellt boende ordnar och bekostar var och en själv.

Anmälan sker via följande länk: www.bilda.nu/konvertit
Anmälan är bindande.

Mer information

Utbildningen hålls i Allianskyrkan i Jönköping, Östra Storgatan 56.

Sveriges kristna råd står för inbjudan och programmet har planerats av Sveriges kristna råds migrations- och integrationsarbetsgrupp.

För frågor och mer information vänligen kontakta:
Inga Johansson, Equmeniakyrkan, inga.johansson@equmeniakyrkan.se, 08-580 031 81.
eller
Sofia Sjöberg, Svenska Kyrkan, sofia.sjoberg@svenskakyrkan.se, 018-16 94 16.

Preliminärt program

09.00 Ankomst och fika
09.30 Morgonbön
09.45 Presentation av medverkande och deltagare
10.00 Inledning och presentation av hur SKR har arbetat med frågan tidigare och varför vi ordnar denna utbildningsdag Björn Cedersjö, SKR
10.15 Några teologiska och pastorala perspektiv kring mötet med personer som vill konvertera till kristen tro Björn Cedersjö, SKR
10.45 Bensträckare
11.00 Den svenska asylprocessen- en översikt, samt lägesbeskrivning. Helene Hedebris, Stabsjurist, Migrationsverket.
11.30 Svensk utlänningslag, bedömning av religiösa skäl i den svenska asylprocessen, praxis samt presentation av intygsmall Michael Willams, SKR:s arbetsgrupp för Migration och integration
12.00 Lunch
13.00 Undervisning i kristen tro. Hur gör vi? Per-Olof Byrskog, SKR:s arbetsgrupp för Migration och integration
13.30 Fallstudier, goda råd samt diskussion kring konvertering i olika skeden av asylprocessen Michael Williams, SKR:s arbetsgrupp för Migration och integration
15.00 Paus med fika
15.30 Frågestund Medverkar gör bland annat representanter från Migrationsverket och SKR
16.30 Avslutning