Sök verksamhetsbidrag

Tack vare statligt stöd kan ni söka bidrag till ert flykting- och integrationsarbete.

Sveriges regering har via Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) anslagit totalt 10 miljoner kronor för att stärka statsbidragsberättigade trossamfund och församlingars kapacitet i pågående insatser för asylsökande och nyanlända med anledning av den rådande flyktingsituationen. Som en del av detta anslag har Evangeliska Frikyrkan fått 650 000 kr att fördela och använda i lokala och regionala verksamheter runt om i landet.

Med anledning av detta finns det nu möjlighet att söka bidrag för verksamhet som församlingen bedriver eller vill starta och som riktar sig till asylsökande och nyanlända. Det handlar om insatser som svenskundervisning, språkcafé eller liknande verksamhet för asylsökande eller arbete med etablering av nyanlända (dvs de som har fått uppehållstillstånd och ska etablera sig i Sverige). Bidragen gäller för insatser under 2016 och riktar sig till EFK-församlingar. För att söka bidrag behöver ansökningsblanketten vara korrekt ifylld och underskriven av behörig firmatecknare. Blanketten kan du ladda ner här.

Observera att pengarna enbart får användas till verksamhet med anledning av flyktingsituationen. Detta innebär att bidrag inte ges till verksamhet gällande exempelvis EU-migranter.

Vid frågor vänligen kontakta Staffan Jenemark på 070-550 43 02 eller staffan.jenemark@efk.se.