Tillfälliga asyllagar

Här finner du huvuddragen i lagen om tillfälliga begränsningar gällande uppehållstillstånd

På hemsidan redogör vi för hur asylprocessen går till normalt sett, men redogör här för de tillfälliga lagar som antogs sommaren 2016. Under hösten 2015 tog Sverige emot fler asylsökande än något tidigare år; 163 000. Bara under oktober och november månad 2015 kom ca 80 000 asylsökande. Det föranledde regeringen att på en presskonferens den 24 november 2015 avisera ett antal åtgärder för att antalet asylsökande skulle minska. De åtgärder som föreslogs syftade till att under en begränsad tid anpassa svensk lagstiftning till EU:s minimikrav gällande asylmottagande. Den 20 juli 2016 trädde de tillfälliga lagar i kraft som beslutats om i riksdagen en månad tidigare. Lagarna gäller i tre år men kan revideras efter två år vid behov. Få bedömare tror dock att Sverige kommer att gå tillbaka till att utfärda permanenta uppehållstillstånd som regel.

Lagarna medför att tillfälliga uppehållstillstånd utfärdas till alla förutom kvotflyktingar. De som av Migrationsverket klassas som konventionsflyktingar får treåriga uppehållstillstånd med möjlighet till förlängning ett år i taget. De som av Migrationsverket klassas som alternativt skyddsbehövande får 13 månaders uppehållstillstånd, med möjlighet till förlängning om två år ifall skyddsbehov kvarstår. Detta gäller till exempel syrier, där 90-95% klassas som alternativt skyddsbehövande.

Möjligheten till familjeåterförening begränsas också. De som klassas som konventionsflyktingar har rätt till familjeåterförening men om de vill komma undan de skärpta försörjningskrav som finns behöver de ansöka om familjeåterförening inom tre månader. För alternativt skyddsbehövande finns i princip ingen möjlighet till familjeåterförening såvida de inte sökte om asyl senast den 24 november eller kan få permanent uppehållstillstånd genom arbete och kan visa att de kan försörja sig och sin familj. Till familj räknas endast make/maka, sambo, registrerad partner och barn under 18 år.

Andra ändringar innefattar att kategorin övriga skyddsbehövande inte längre har rätt till uppehållstillstånd såvida det inte strider mot svenskt konventionsåtagande, samt att det kommer att bli vanligare med medicinsk åldersbedömning av asylsökande under 18 år.

Dessutom ändrades lagen om mottagande av asylsökande (LMA) från och med 1 juni 2016. Ändringen innebär att den som fått beslut om utvisning eller avvisning, och beslutet inte längre går att överklaga, inte längre har rätt till dagersättning eller till att bo i ett asylboende. Det gäller dock inte ensamkommande under 18 år eller familjer med barn.

För att följa vad som sker när det gäller lagstiftning och tillämpning kan man besöka Migrationsverkets hemsida eller FARRs hemsida (Flyktinggruppernas riksråd). Där hittar man aktuell och uppdaterad information. Du hittar också själva lagen i sin helhet här.