Ordförklaringar från A-Ö


Här förklarar vi några av de ord som ofta används när man pratar om flyktingar, ensamkommande flyktingbarn och asylprocessen.

A D E F G H I K L M P S T U V Ö

De flesta förklaringar är tagna från Migrationsverkets hemsida.

A


ABT – Anläggningsboende, tillfälligt. Bostäder till asylsökande som Migrationsverket hyr och som inte är i lägenhet. Det är i stället boende på vandrarhem, i stugbyar och andra liknande anläggningar.

Alternativt skyddsbehövande – En person som riskerar att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Eller som civilperson löper stor risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Ankomstboende – Migrationsverkets boende för nyanlända asylsökande.

Anläggningsboende (ABO) – Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i ett hyreshus.

Ansökningsenhet – En enhet som tar emot och registrerar ansökningar från asylsökande.

AT-UND – Undantag från kravet att ha arbetstillstånd. Detta står i så fall på den asylsökandes LMA-kort.

Avvisning – Beslut om att man måste lämna landet som en person kan få inom tre månader från den dag han eller hon ansökte om uppehållstillstånd. Migrationsverkets avvisningsbeslut får normalt inte verkställas förrän de vunnit laga kraft. (Jämför med Utvisning nedan).

Avvisning med omedelbar verkställighet – Om det är uppenbart att en person saknar rätt till asyl eller någon annan slags uppehållstillstånd kan han eller hon få beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. Det innebär att personen ska avvisas så snart som möjligt och får inte stanna kvar i landet för att vänta på beslut på eventuell överklagan.

D


Dublinförordningen – Bestämmer vilket land som ska pröva en asylansökan. Förordningen garanterar att den som söker asyl i någon av EU:s medlemsstater får sin ansökan prövad i någon av dessa stater. En asylsökande ska alltså inte kunna sändas från en medlemsstat till en annan utan att någon anser sig ha ansvar för prövningen.

Dublinförordningen gäller i Sverige och i övriga EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

E


Eget boende (EBO) – Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släkt eller vänner.

Ensamkommande barn – Asylsökande barn och ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare.

EU-migranter – Personer som migrerar inom EU. I och med den fria rörligheten inom EU får man flytta inom EU. Om man har uppehållsrätt (en registrering på Migrationsverket om man kan visa att man kan försörja sig i Sverige) har man också rätt till det sociala välfärdssystemet, annars får man vara i Sverige i högst tre månader, men utan att ta del av eller belasta välfärdssystemet, vilket innebär att man inte har rätt till exempel subventionerad sjukvård och tandvård. Med det Europeiska sjukförsäkringskortet har man rätt till nödvändig vård i Sverige, det vill säga sådan vård som inte kan vänta tills man kommer tillbaka till sitt hemland.

Om en EU-migrant varken arbetar eller är bosatt i Sverige och dessutom saknar det Europeiska sjukförsäkringskortet kan han eller hon bara söka för akut vård. Det Europeiska sjukförsäkringskortet är för många svårt och dyrt att få. Saknar man detta får man själv stå för alla kostnader. Många vårdcentraler försöker ändå lösa det för barn och för mammor som väntar barn.

Eurodac – EU:s databas för utbyte av fingeravtryck från asylsökande. Alla EU-stater samt Island, Norge och Schweiz deltar i detta samarbete.

Evakueringsboende – Tillfälligt boende som kommunen ansvarar för att tillhandahålla med kort varsel när Migrationsverkets boenden inte räcker till för alla asylsökande.

F


Familjeanknytning – Familjeband (som en sökande hänvisar till när han eller hon söker uppehållstillstånd).

Som familjeanknytning räknas:

  • Maka, make, registrerade partner eller sambo
  • Person som den sökande planerar att gifta sig eller bli sambo med
  • Föräldrar
  • Barn

Även övriga familjemedlemmar kan få uppehållstillstånd, men kärnfamiljen har dock särställning.

Första asylland – Den som flyr har enligt Dublinförordningen inte rätt att välja asylland. Tanken är att personer som har skyddsskäl ska söka asyl i det första land de kommer till efter flykten — om de där är skyddade från förföljelse och från att sändas tillbaka till de länder de flytt ifrån. En asylsökande som har vistats i ett så kallat första asylland före ankomsten till Sverige kan därför skickas tillbaka dit. Det sker emellertid inte om personen bara rest genom ett annat land utan att stanna där.

Förvaltningsprocessenhet – En av Migrationsverkets enheter som har ansvar för att föra dess talan i processer i migrationsdomstolarna och pröva frågor om verkställighetshinder. Enheten omprövar även alla Migrationsverkets beslut som överklagas till migrationsdomstolarna.

Förvar – Frihetsberövande av en utländsk medborgare, oftast i samband med att personen fått beslut om av- eller utvisning där Migrationsverket har anledning att tro att personen kommer att hålla sig undan. En asylsökande kan även sättas i förvar om identiteten är oklar. Man är alltså inlåst under fängelseliknande förhållanden.

G


God man – En person som ska ta tillvara ett barns intressen om föräldrarna själva inte kan göra det. Det är kommunen som utser god man.

H


Humanitära skäl – Begrepp som fanns i utlänningslagen fram till den 30 mars 2006. Personer kunde få uppehållstillstånd i Sverige om de hade starka humanitära skäl. Det kunde handla om individens situation, till exempel att denne hade en livshotande sjukdom, mådde psykiskt dåligt eller att barnen i familjen skulle fara illa av att återsändas. ”Humanitära skäl” ersattes först med ”synnerligen ömmande omständigheter”, och från och med 1 juli 2014 kompletteras det med ”särskilt ömmande omständigheter för barn”.

I

Inhibition – Polisen, Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen kan tillfälligt avbryta en av- eller utvisning i avvaktan på att respektive myndighet gjort sin slutliga prövning. I de fallen brukar man titta tillbaks på hela ärendet och gör en översyn av samtliga skäl.

K

Konvertit – Person som bytt religion. På denna webbplats åsyftas person som lämnat islam och blivit kristen.

Konversion – Processen att byta religion. Ibland används ordet konvertering, som betyder samma sak, men vi har valt att använda ordet konversion.

Kvotflykting – Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.

L


Laga kraft – När det inte längre finns möjlighet att överklaga ett beslut eller en dom – eller om denna möjlighet aldrig har funnits – vinner beslutet eller domen laga kraft, det vill säga får rättskraft och kan verkställas.

LMA-kort – En handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige, vilket utfärdas av Migrationsverket. (LMA = Lagen om mottagande av asylsökande med flera)

M


Mottagningsenhet – Enhet på Migrationsverket med ansvar för bland annat boende, ersättning och organiserad sysselsättning för asylsökande. Efter ett beslut om avvisning eller utvisning hjälper personalen till med självmant återvändande. Om den sökande istället har fått uppehållstillstånd hjälper personalen till med utflyttning till en kommun.

P


Papperslös – Det finns inte någon enhetlig definition, men ordet används i allmänhet om de migranter som finns i Sverige utan att ha tillstånd. Ibland används uttrycket ”irreguljära migranter”. Det kan handla om så kallade ”overstayers” som blivit kvar i Sverige efter att deras visum gått ut, eller de som stannat kvar i landet efter avslag på asylansökan eller efter att deras UAT inte förlängts. Inom gruppen papperslösa ingår inte EU-migranter, vilket innebär att dessa inte har samma rättigheter som papperslösa.

Prövningstillstånd – Tillstånd som krävs för att ett ärende ska tas upp och utredas även av MiÖD. De tar endast upp mål som kan ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas (prejudikat), d v s att MiÖD tar inte upp mål där migrationsdomstolen borde ha gjort en annan bedömning.

PUT – Permanent uppehållstillstånd

S


Schengensamarbetet – innebär att människor som bor i Schengenländerna ska kunna resa fritt, utan att behöva visa pass, mellan de länder som anslutit sig till samarbetet. Gränskontrollerna mellan länderna har därför tagits bort. Istället sker pass- och inresekontrollen vid de yttre gränserna, d v s vid gränserna mot länder som inte deltar i Schengensamarbetet.

Många av EU:s 27 medlemsländer har anslutit sig till Schengensamarbetet. De deltagande länderna är: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Dessutom har Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz — som inte är EU-länder — anslutit sig till Schengensamarbetet.

Statslös person – Person som inte är medborgare i något land.

Sur place – betyder “på plats”. Sur place-verksamhet är något som hänt, eller som den asylsökande har gjort, efter att han eller hon har lämnat sitt land, och som har skapat nya asylskäl som inte fanns innan den asylsökande lämnade sitt land.

Synnerligen ömmande omständigheter – Personer kan beviljas uppehållstillstånd, trots att deras personliga förhållanden inte gör att de behöver skydd mot förföljelse. Det handlar då om synnerligen ömmande omständigheter som är direkt knutna till individens hälsa, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. En samlad bedömning av sådana omständigheter kan leda till uppehållstillstånd. För barn gäller att uppehållstillstånd kan beviljas om det föreligger särskilt ömmande omständigheter.

Särskilt ömmande omständigheter  – För barn gäller att uppehållstillstånd kan beviljas om det föreligger särskilt ömmande omständigheter. Migrationsverket gör en bedömning av barnets sammantagna situation. Det måste finnas starka skäl för att få stanna i Sverige. Migrationsverket ska ta särskild hänsyn till hur den asylsökande mår, hans eller hennes anpassning till Sverige och situationen i hemlandet.

T


TUT – Tidsbegränsat uppehållstillstånd, gäller bara för en viss tid.

U


UAT – Uppehålls- och arbetstillstånd.

Uppehållsrätt – Medborgare i EU/EES-länderna har rätt att uppehålla sig i medlemsstaterna på ungefär samma villkor som landets egna medborgare.

De har uppehållsrätt om de är:

  • arbetstagare, egna företagare, tillhandahållare eller mottagare av tjänster eller studerande och har tillräckliga medel för sin försörjning.
  • familjemedlemmar (make/maka/sambo/barn/förälder) till EU/EES-medborgare med uppehållsrätt i Sverige. Detta gäller även familjemedlemmar som själva inte är EU/EES-medborgare.

En EU/EES-medborgare med uppehållsrätt ska registrera sig hos Migrationsverket, medan en tredjelandsmedborgare med uppehållsrätt ska ansöka om uppehållskort.

Utvisning – Beslut om att man måste lämna landet, som en person kan få från och med tre månader efter den dag han eller hon ansökte om uppehållstillstånd. Detta kan ske genom antingen avvisning eller utvisning.

V


Verkställighet (av avvisnings- eller utvisningsbeslut) – Genomförande av ett av- eller utvisningsbeslut, d v s den utländska medborgaren lämnar Sverige.

Verkställighetshinder – När ett av- eller utvisningsbeslut vunnit laga kraft ska personen lämna Sverige. Om det framkommer hinder mot att verkställa beslutet kan Migrationsverket ta upp ärendet till ny prövning. Detta kan ske antingen genom att den som fått avslag hävdar att det finns hinder mot återvändande eller också tar Migrationsverket upp frågan om hinder på eget initiativ. Migrationsverkets bedömning av medicinska eller praktiska hinder kan inte överklagas, om det däremot är nya flykting- eller skyddsskäl som åberopas som hinder kan ärendet överklagas till migrationsdomstol.

VUT – Begäran om prövning av verkställighetshinder.

Ö


Övrigt skyddsbehövande – En person som:

  • behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller
  • känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet eller
  • inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof.