Vanliga frågor gällande asylprocessen


Kan man få byta offentligt biträde?

En del asylsökande tycker inte att deras offentliga biträde gör ett bra jobb. Några berättar om biträdets ovilja att föra fram olika argument och synpunkter. Det skär sig mellan biträdet och den asylsökande. Läs vidare

Man ser sig om bland vänner och bekanta och tror att ett annat biträde på ett bättre sätt skulle fixa uppehållstillstånd. Tyvärr har man inte hela bilden klar för sig. Ett ärende kan tyckas vara identiskt lika men innehåller ofta delar som är så känsliga att ingen har kännedom om dem. Därför kan man inte jämföra ärenden på det sättet.

För att få byta biträde måste man kunna påvisa uppenbara felaktigheter och att förtroendet tagit allvarlig skada av slarv, oriktigheter och missuppfattningar som inte rättats till. Det är mycket svårt att byta biträde. I det läget finns det de som har pengar och som anlitar ett privat ombud. Visst går det, men det bästa är att försöka samarbeta och vara öppen med allt som man gör. Denna öppenhet måste också finnas hos biträdet som bör skicka alla handlingar till den asylsökande och hålla den asylsökande informerad av allt som händer även om personen inte behärskar det svenska språket. Det kanske finns vänner som kan översätta och tolka. Biträdet vet oftast bäst vilka handlingar som kanske stjälper i stället för hjälper. Har man ett privat ombud är det viktigt att denna får ta del av kopior på allt som man lämnar in till Migrationsverket eller domstolen.

När kan man sättas i förvar och för hur länge?

Ett beslut om att sättas i förvar eller ställas under uppsikt sker t ex om Migrationsverket tror att det finns risk för att personen tänker hålla sig undan ett utvisningsbeslut eller om man vägrar att medverka till att klargöra sin identitet. Förvaren drivs av Migrationsverket. Läs vidare

Man kan hållas i förvar i två månader innan ett nytt beslut måste fattas om att hålla personen ytterligare en tid i förvar men då måste det finns starka skäl till detta. Varje ny prövning ska även föregås av en muntlig förhandling.

Man har rätt att få ett offentligt biträde inom tre dygn. Det offentliga biträdet ska tillvarata sin klients intressen i förvarsfrågan. Istället för att tas i förvar kan en person ställas under uppsikt vilket kan ske genom att personen får gå till polisstationen vid bestämda tidpunkter och skriva sitt namn, så att de ser att man inte avviker.

Man kan överklaga Migrationsverkets eller Polisens beslut om förvar eller uppsikt till migrationsdomstolen och MiÖD. Även när man sitter i förvar kan man göra gällande verkställighetshinder.

Man har rätt att ta emot besök på förvaret men den besökande kroppsvisiteras efter besöket och får ibland inte prata med den förvarstagne i enrum utan det sitter någon och lyssnar på samtalet. Ett barn kan hållas i förvar i max 72 timmar men om det finns ”synnerliga skäl” kan barnet hållas kvar i ytterligare 72 timmar. Det är mycket ovanligt att barn tas i förvar men lagstiftningen tillåter det under vissa omständigheter. I vårt tycke är det inhumant och inte förenligt med Barnkonventionen, men Migrationsverket menar att de måste ta barn i förvar ibland för att undvika att de gömmer sig i landet.

Bör man gömma en flykting?

Bör man ställa upp och gömma en flykting? Är det olagligt och straffbart? Detta är frågor som vi ofta möter. Det är ingenting som man kan svara generellt på. Att gömma någon är civil olydnad och alltså inte straffbart och kriminellt, förutsatt att den man gömmer inte begått en brottslig handling. Det är inget brott enligt brottsbalken att vistas i landet utan tillstånd. Läs vidare

Enligt 20 kap. 1 § utlänningslagen kan dock en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet uppehåller sig i Sverige utan föreskrivet tillstånd och utan att utlänningen har ansökt om ett sådant tillstånd dömas till böter.

Man får inte gömma någon i vinstsyfte. Man kan gömma människor i avvaktan på att få fram handlingar eller något annat, som leder fram till en lösning. Att bara gömma människor år ut och år in är bara nedbrytande och oerhört psykiskt påfrestande. Ett laga kraftvunnet beslut blir preskriberat efter fyra år. Då kan man söka asyl på nytt. Några väljer att vara gömda i väntan på ny asylprocess men att leva gömd så länge kan vara oerhört nedbrytande. Det finns inte heller några garantier för att en ny asylprocess leder till positivt beslut.

Vi upplever även att man ibland gömmer personer för snabbt. Det är bättre att invänta sista beslutet och delta i återvändandesamtalet och se hur Migrationsverket lyckas få fram resehandlingar och ID-handlingar som t ex pass. I en dialog med Migrationsverket och ibland med polisen kan man invänta olika steg i processen och kanske skriva en ny ansökan om verkställighetshinder om det inträffar dramatiska förändringar i hemlandet eller med den asylsökande. I möjligaste mån bör man uppmana de asylsökande att samarbeta med Migrationsverkets handläggare annars överlämnar de ärendet till polisen för verkställighet. Många gånger har vi lyckats hitta andra lösningar än att gömma.

Om man gömmer någon är det bäst att den personen byter telefon för att personen inte ska gå att spåra via mobilnätet. Om LMA-kortet gått ut finns det risk att man blir tagen vid t ex en trafik- eller biljettkontroll. Som gömd gäller det att inte väcka uppmärksamhet och göra något olagligt. Polisen brukar leta några gånger vid bostaden men brukar sällan leta på andra platser. Vid sjukdom har man rätt till vård som ”inte kan anstå”. Man kan visa upp sitt gamla LMA-kort och säga att man är gömd. Sjukvården får inte ringa till polisen.

Finns det någon säker plats för en person eller familj som behöver gömma sig?

Det är förmodligen lättare att gömma någon i en stad, kanske i en liten lägenhet eller inneboende hos någon. Läs vidare

På mindre orter sprids snabbt information och frågor ställs om okända personer i bygden. En sommarstuga eller ett avlägset hus kan också vara lämpligt. I kyrkor finns ofta någon liten lägenhet men då gäller det att tänka på att en kyrkolokal inte är en fredad plats. Polisen har rätt att gå in i en kyrka men de får inte avbryta en gudstjänst.

Får man välja kön på tolk?

En kvinna har rätt till en kvinnlig utredare, kvinnlig tolk och kvinnligt biträde. Hon har rätt att utfrågas enskilt och inte tillsammans med sin man.

Våra vänner är kallade till ett återvändarsamtal. Vad innebär det? Är det lämpligt att de går dit? Vad händer annars?

Det är viktigt att de går dit eftersom deras ärende annars överlämnas till polisen. Vid ett återvändarsamtal får man sitt avslagsbeslut uppläst och tolkat till sitt språk. Man får frågan om man vill samarbeta kring sin utvisning. Då är det naturligt att man kanske motsätter sig att bli utvisad och hävdar sina asylskäl på nytt. Man kan då säga att man vill samarbeta med myndigheterna men inte kan skriva på någon nöjdförklaring att man accepterar att skickas tillbaka till sitt land. Läs vidare

Migrationsverket hjälper till att få fram pass och resehandlingar och förbereder utvisningen. Under tiden har man rätt att skicka in en begäran om verkställighetshinder men då måste man ha nya skäl som tidigare inte prövats. I vissa fall begär Migrationsverket att man ska uppsöka sitt lands ambassad och begära ut ett pass om man inte har.

Om man har asylskäl gentemot sitt hemland har man rätt enligt UNHCR att vägra besök på ambassaden (se UNHCRs handbok). Myndigheterna kan försöka tvinga en person att följa med till ambassaden. Vissa länder medverkar inte till att ge nya pass till dem som inte vill återvända till sitt land. Det finns även människor som är statslösa och de kan få problem att utvisas. I många fall kan man bli kvar i Sverige i åratal utan att få uppehållstillstånd eller att kunna utvisas. Man hamnar i ett Ingenmansland.

Hur kan man skriva en begäran om verkställighetshinder (VUT)?

Om man ska hjälpa en person som inte längre har ett biträde kan man skriva själv om man har den asylsökandes fullmakt. Läs vidare

Man skriver utifrån hjärtat och behöver inte tänka på juridiska paragrafer men det är viktigt att man gör den juridiska ramen korrekt. Det innebär att man anger vilket beslut man överklagar och hur man vill få det ändrat.

Migrationsverket bifogar anvisningar till överklagande med sina beslut. I sin begäran ska man ange varför det är omöjligt att utvisa den asylsökande men man ska varken över- eller underdriva eftersom det kan drabba den sökande. Det är viktigt att man formulerar ett yrkande och har med namn och ärendenummer på den asylsökande. En så kallad VUT ska utgå från nya omständigheter som inte prövats tidigare eller på nya skäl som kan ha uppkommit i hemlandet eller i Sverige (sur place-skäl).

Hur formulerar man en fullmakt?

Klicka här för att ladda ner en mall.

Ärendet ligger nu för verkställighet. Finns det något som man kan göra för att stoppa en utvisning?

Man kan alltid skriva en VUT (begäran om verkställighet) om det finns nya skäl. Se ovan. Läs vidare

Kanske har hemlandets myndigheter sökt upp anhöriga och lämnat in kallelse till förhör eller så har människor skickat hotbrev eller ringt och hotat de asylsökandes anhöriga. Då kan man försöka få fram utskrifter på kallelse till polisen eller på andra sätt försöka bekräfta de framförda hoten. Man kan även vända sig till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Se stycket ”Europadomstolen för mänskliga rättigheter”.

Våra vänner har fått ett Dublinbeslut och ska överföras. Vad innebär det? Finns det något som man kan göra?

Om man lämnat fingeravtryck eller om man fått visum till ett europeiskt land räknas det landet som första asylland och är då ansvarigt för att behandla asylansökan. Läs vidare

Detta gäller även om man inte sökt asyl i det landet. Nya regler har kommit för barn i Dublinärenden. Ensamkommande barn som söker asyl ska få sin asylansökan behandlad där de befinner sig, även om de tidigare registrerats i ett annat EU-land. Det beslutet togs av EU-domstolen i form av ett förhandsavgörande gällande två barn från Eritrea som hade sökt asyl i Italien innan de kom till Storbritannien. I Dublinförordningen står det att ensamkommande barn få sin ansökan behandlad i det land där den lämnats in. EU-länderna har tvistat om vad detta betyder – menas det första landet där barnet ansökt, eller det senaste landet?

Sverige har hållit på att det är det första landet som avses. Därför har barn sänts till det land där deras fingeravtryck tagits. Men i den nya domen slår EU-domstolen fast att barnets bästa ska vara avgörande. Det innebär att asylansökan ska prövas där barnet har familj eller annars där barnet befinner sig. Barn som redan fått avslag på asylansökan kan dock fortfarande överföras.

Sverige kan tillämpa undantagen i Dublinförordningen, men då måste det finnas starka skäl. Kanske har den asylsökande nära släktingar i Sverige. Då kan man få sin ansökan behandlad i Sverige. Om det gäller sjukdomar är ribban satt väldigt högt för att Sverige skall kunna tillämpa undantagsmöjligheten.

Vart vänder man sig om alla instanser har sagt nej och det har framkommit nya omständigheter och de asylsökande har skaffat fram nya bevis för att de är hotade?

Det finns en särskild enhet inom Migrationsverket som heter Förvaltningsprocessenheten, som bl a handlägger ansökningar om verkställighetshinder. Läs vidare

De finns i Malmö, Göteborg, Solna och Boden. Se adress och kontaktuppgifter på Migrationsverkets hemsida.

Vad krävs för att få arbeta under asylprocessen?

För att få arbeta när man är asylsökande behöver man ha ett pass för att bevisa sin identitet. Om man däremot gjort sin identitet sannolik genom andra id-handlingar kan man få undantag från att ha arbetstillstånd ett så kallat AT-UND. Läs vidare

På den asylsökandes LMA-kort står det under punkt 7: AT-UND, om man har rätt att arbeta. Har man AT-UND kan man hos Skatteverket ansöka om ett samordningsnummer som gör att man kan betala skatt. Ett samordningsnummer är ett temporärt personnummer där födelsedatumet är ändrat och inte kan likna något befintligt. Till exempel är siffran för månaden ändrad till ett tal som överstiger tolv.

Har man fått laga kraftvunnet utvisningsbeslut måste man ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete från hemlandet eller något land utanför EU där man har rätt att vistas.

Var kan man få tag på biblar och litteratur på arabiska, farsi (persiska) dari m.m?

Se här

Var kan man hitta engagerade och bra biträden?

Kontakta Farr (Flyktinggruppernas riksråd) som har bra kontakter med advokater och jurister varav flera är medlemmar i Farr. Se Farrs hemsida.

En asylsökande har fått avslag och undrar nu om de kan fara till Norge för att söka asyl där?

Norge har antagit Dublinförordningen och om de åker till Norge kommer de att överföras till Sverige omgående.

Vi har kontakt med flera romska familjer . Har de någon chans att få stanna i Sverige? Vad kan man annars göra för dem i deras hemländer?

Det beror på var romerna kommer ifrån. Romer från Rumänien kan inte söka asyl i Sverige eftersom Rumänien är med i EU. I och med den fria rörligheten i EU får man vistas i landet i tre månader (eftersom det inte registreras när man kom till Sverige kan inte polisen eller någon annan avgöra hur länge personen varit här och därför är många här mycket längre än så). Läs vidare

För att få stanna i Sverige samt ha rätt till exempelvis sjukvård behöver man uppehållsrätt. Detta får man om man kan bevisa att man kan försörja sig i landet och registrerar sig hos Migrationsverket.

Romer från Serbien kan däremot söka asyl i Sverige eftersom Serbien inte är med i EU. Det är dock nästan omöjligt för dem att få uppehållstillstånd i Sverige.

Vill man göra en insats för romer i deras hemländer kan man göra det genom romernas egna organisationer och de organ som samarbetar med EU-projekt för att hjälpa romer. Evangeliska

Frikyrkan och Erikshjälpen har projekt (Bread of Life) som man kan samverka med för att förmedla hjälp till romska familjer. Hör med EFKs Sverigekontor.