Medel från Länsstyrelserna

Länsstyrelsen samordnar och arbetet med tidiga insatser för asylsökande på uppdrag av regeringen. Det handlar framför allt om språkträning och etablering. För detta finns medel att söka.

Länsstyrelsen fördelar medel för att främja utveckling inom integrationsområdet. För närvarande finns tre stödformer där den som är mest relevant för församlingar att söka från är TIA – tidiga insatser för asylsökande. Dessutom finns 37 § och 37a § i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

TIA

TIA-medel kan i första hand sökas av civilsamhället. Man söker dessa medel från Länsstyrelsen i det län där församlingen finns. De olika länsstyrelserna har lite olika regler för när ansökan ska vara inne. Vissa har löpande ansökningar, andra har en eller två brytpunkter under året när ansökan ska vara inne. För att hitta din länsstyrelse och lära dig mer klicka här: http://www.lansstyrelsen.se.

Vad kan man söka för?

Verksamheten ska syfta till att främja:

 

 

 

 

 

Innan ni söker kan det vara bra att samordna med andra lokala församlingar eller aktörer lokalt, så ni inte söker dubbelt för samma insats. Dessutom är det bra att visa att man kan och vill samarbeta när man söker dessa pengar.

Det övergripande syftet med pengarna är att de insatser man vill finansiera skall:

 • Motverka passivisering
 • Underlätta kontakter med svenska arbetsmarknaden
 • Främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd

Målgrupp för TIA är asylsökande över 18 år som bor i ABO (Migrationsverkets anläggningsboende) eller EBO (eget boende) samt personer med uppehållstillstånd i ABO.

Tydliga exempel på vad man kan söka för:

 • Kurser och cirklar i svenska
 • Språkcaféer och andra mötesplatser som syftar till att till att öva svenska.
 • Kurser och cirklar med samhällsinformation om rättigheter och skyldigheter i Sverige kring skola, sjukvård, bostadsmarknaden, rättsväsendet mm
 • Kurser och cirklar i svenska arbetsmarknaden (hur man söker jobb, skriver CV, startar företag osv)
 • Studiebesök på arbetsplatser
 • Jobbsökarmässor
 • Mentorsprogram
 • Föräldrastödsinsatser
 • Psykosocialt stöd, tex samtalsgrupper och liknade friskvårds aktiviteter
 • Kurser och cirklar om konst, motion, egenvård, sexuell hälsa

Man kan inte söka för

 • SFI för personer med uppehållstillstånd i ABO
 • Kostnader som ersätts av annan finansiär
 • Praktikverksamheter
 • Asylrådgivning
 • Hälso- och sjukvårdsinsatser som erbjuds i hälso- och sjukvården

Några observandum kring kostnader för insatser

Ersättning för inköp av möbler, datorer och dylikt kommer bara beviljas i undantagsfall så försiktighet bör tillämpas.

Reskostnader i kollektivtrafik ersätts normalt inte. Där resor med kollektivtrafik inte är möjlig kan tex hyra av buss ersättas.

OH-kostnader/administration om max 15% kan ersättas när det är befogat t.ex. vid stora ansökningar eller när nationellt kansli står för administrationen

Här kan man läsa mer om TIA:

http://extra.lansstyrelsen.se/integration/sv/nyheter/2017/sidor/lansstyrelsen-delar-ut-bidrag-f%C3%B6r-tidiga-insatser-for-asylsokande.aspx/ 

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/fragor-och-svar-om-tidiga-insatser-for-asylsokande/ 

37a § Flyktingguider och familjekontakter

Kommuner kan söka följande bidrag men om man har ett arbete i församlingen med denna inriktning kan det vara bra att kontakta kommunens integrationssamordnare eller liknade och sätta upp ett möte där man kan diskutera möjligheten för kommunen att söka bidraget men för kyrkan att vara en av utförarna.

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 2017-2018,  37a §.

Länsstyrelserna har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. För att medel skall beviljas fordras:

 • att insatsen stärker och/eller utvecklar verksamheter med flyktingguider och familjekontakter,
 • att ersättningen lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte,
 • att insatsen genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer
 • att budgeten är grundligt genomarbetad
 • att insatsen syftar till att:

– underlätta etableringen i samhället och/eller

– skapa nätverk och/eller

– stödja språkinlärning och/eller

– ge socialt stöd till ensamkommande barn

Prioriteringsgrunder för 2017

Prioriterade insatser under 2017 är:

 • där insatsen sker tillsammans med idéburen sektor,
 • där kontakten med samverkande part/-er är etablerad,
 • där syftet är att stärka samarbetet med den civila sektorn,
 • där insatsen har goda möjligheter att implementeras i ordinarie verksamhet.

Jämställdhets- och rättighetsperspektiv

Under 2017 år utlysning skall jämställdhets- och rättighetsperspektivet särskilt beaktas. I ansökningshandlingarna finns separata frågor kring jämställdhet, lika rättigheter och barnets bästa.

Målgrupp för insatserna 2017

Insatserna ska i huvudsak rikta sig till nyanlända med uppehållstillstånd och/eller asylsökande. Insatserna kan även vara riktade till ensamkommande barn.

Beredskap och mottagningskapacitet – 37 §

Ersättning i syfte att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn, 37 §.

Länsstyrelserna har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet. Bakgrunden till årets prioriteringsgrunder är den bostadsbrist som råder i många kommuner och som påverkar gruppen nyanländas situation och etablering. För att medel skall beviljas fordras:

 • Ersättning får endast lämnas till kommuner och kommunalförbund.
 • Ersättning lämnas efter ansökan.
 • Budgeten är grundligt genomarbetad.

Prioriteringsgrunder för 2017

Prioriterade insatser under 2017 är:

 • Insatser som syftar till att få till stånd fler bostäder för nyanlända genom att stärka och stötta bostadsförsörjningen i kommunerna.
 • Insatser vars syfte är att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder.
 • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner eller mellan kommuner och andra aktörer.

För 2017 disponerar Länsstyrelsen nationellt 80 miljoner kronor för ändamålet.

Jämställdhets- och rättighetsperspektiv

Under 2017 år utlysning skall jämställdhets- och rättighetsperspektivet särskilt beaktas. I ansökningshandlingarna finns separata frågor kring jämställdhet, lika rättigheter och barnets bästa.

Målgrupp för insatserna 2017

Insatserna ska rikta sig till nyanlända med uppehållstillstånd och/eller ensamkommande barn. Ensamkommande barn kan vara både asylsökande och/eller ha uppehållstillstånd